Predaj vstupeniek

1/
Kúpa vstupeniek

Vstupenky na kultúrne predstavenia (divadlá, koncerty...) je možné kúpiť v predpredaji v Levickej informačnej agentúre, ul. Ľ. Štúra 3, Levice (t.č. 036/6318 037, 0903 237 037).

Zakúpené vstupenky v Levickej informačnej agentúre môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nedostavil sa umelec a podobne) a to do 10 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. 

Vstupenky na filmové premietania v kine Junior si môžete zakúpiť aj v pokladni CK Junior hodinu pred začiatkom podujatia v prípade, ak podujatie nie je vypredané.

Pri vybraných podujatiach je možné si zakúpiť vstupenky formou online nákupu.Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nedostavil sa umelec a podobne) a to do 7 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá zákazníkovi vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

2/
Rezervácia vstupeniek

Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase pred začatím predstavenia, prevádzkovateľ môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas exspirácie rezervácie je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný e-mailom, pokiaľ bol e-mail správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni a to oznámením variabilného čísla rezervácie alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom prevádzkovateľa za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. Rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny, prevádzkovateľ neručí za to jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo jeho pracovníkmi. Zákazník súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne, telefonicky alebo kliknutím na odkaz v potvrdení rezervácie.

3/
Zľavnené vstupenky

Zľavnené vstupenky sa dajú zakúpiť len v Levickej informačnej agentúre, ul. Ľ. Štúra č. 3, alebo v pokladni CK Junior priamo pred predstavením a to len na podujatia MsKS Levice. Zákazník je povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál preukazu ZTP a ZTPS.

4/
Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.

5/
O zrušení a zmene programu informuje MsKS prostredníctvom webovej stránky, oznamom na vstupných miestach do budovy a v pokladni MsKS.

6/
Vstupenka MsKS je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

7/
V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.

 

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.