O nás

Čl.1
Základné ustanovenia

 1. Mestské kultúrne stredisko Levice /ďalej len MsKS/ je príspevkovou organizáciou mesta Levice.

 2. MsKS je zriadené v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, Mestským zastupiteľstvom v Leviciach, uznesením MsZ č. 5/IX/95 zo dňa 29.6.1995

 3. Sídlom MsKS je ul. A. Sládkoviča č. 2, Levice. Územná pôsobnosť organizácie je mesto Levice.

Čl. 2
Poslanie a predmet činnosti organizácie

 1. MsKS bolo zriadené na vykonávanie správy a údržby kultúrno-spoločenských zariadení mesta za účelom vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích potrieb obyvateľov mesta.

 2. Cieľ a predmet činnosti organizácie stanovuje zriaďovacia listina.

          Predmet činnosti organizácie je:

 • správa zvereného majetku mesta,

 • realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,

 • sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies,

 • podpora amatérskych a umeleckých telies v pôsobnosti mesta,

 • prenájom priestorov,

 • vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti a cestovného ruchu,

 • vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,

 • sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít,

 • sprostredkovanie a výroba audiovizuálnych projektov,

 • uskutočňovanie aktivít smerujúcich k znižovaniu príspevkov z rozpočtu mesta,

 • zabezpečovanie informácií o meste smerom k návštevníkom z iných regiónov i zo zharaničia a informácií pre obyvateľov mesta,

 • zabezpečovanie prepojenia mesta v rámci partnerských vzťahov s mestami v zahraničí,

 • zabezpečovanie aktivít v súčinnosti s inými subjektami a organizáciami.

Čl. 3
Spôsob a formy činnosti

 1. MsKS sa pri plnení svojho poslania a predmetu činnosti riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Levice a uzneseniami MsZ.

 2. Finančné hospodárenie sa riadi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

 3. Organizácia má vlastnú právnu subjektivitu. Pre zabezpečovanie finančného styku má v  Prima banke, pobočka Levice zriadené tieto účty:

      - bežný účet

      - účet sociálneho fondu 

 4. Identifikačné číslo organizácie je 00060526

 5. DIČ 2020401350

Čl. 4
Organizačné usporiadanie

 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva MsZ v Leviciach. Vo svojej kompetencii a právomoci riadi, kontroluje a zodpovedá za všetku činnosť MsKS. Zastupuje organizáciu MsKS navonok.

 2. V prípade jeho neprítomnosti zastupuje riaditeľa organizácie zástupca riaditeľa v rozsahu kompetencií riaditeľa organizácie. Zástupca riaditeľa je druhým štatutárnym orgánom.

 3. Kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami MsKS vykonáva hlavný kontrolór mesta Levice.

 4. Vnútornú organizáciu a organizačné usporiadanie upravuje organizačný poriadok MsKS, ktorý vydáva riaditeľ MsKS.

Čl. 5
Správa majetku

Na plnenie svojich úloh organizácia užíva veci, ktoré má ako hmotný majetok zverený do správy. S majetkom mesta nakladá v rozsahu určenom Zásadami hospodárenia s majetkom mesta a Vykonávacím predpisom o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice /rozpočtové pravidlá/.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 1. Štatút MsKS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí dňa 24.2.2002

 2. Zmeny a doplnky štatútu MsKS schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 3. Štatút MsKS Levice nadobúda účinnosť dňom 24.2.2002


 *pre zväčšenie kliknite na obrázok

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.