Mestský rozhlas

Objednávky na rozhlasové relácie sa prijímajú 
v CK Junior, 5. poschodie 
Michaela Šebová
t.č.: 036-6312 478
mobil: 0915 148 876
e-mail: mestskyrozhlas@mskslevice.sk

Mestský rozhlas poskytuje nasledovné služby: 

  • oznamy MÚ Levice
  • propagácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  • reklama - prezentácia firiem, výrobkov a služieb,
  • oznamy obyvateľstva,
  • straty a nálezy

Poplatky za služby MR

1. Propagácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí:- organizovaných mestom, školami a organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mesto bezplatne,
- fyzickými alebo právnickými osobami 3,50 € za odvysielanie jednej rozhlasovej relácie v slovenskom jazyku
2. Straty a nálezy - bezplatne.
3. Všetky ostatné rozhlasové relácie 3,50 EUR

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.