Predaj vstupeniek

1/
Kúpa vstupeniek

Vstupenky na kultúrne predstavenia (divadlá, koncerty...) je možné kúpiť v predpredaji v Levickej informačnej agentúre, ul. Ľ. Štúra 3, Levice (t.č. 036/6318 037, 0903 237 037).

Zakúpené vstupenky v Levickej informačnej agentúre môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nedostavil sa umelec a podobne) a to do 10 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. 

Vstupenky na filmové premietania v kine Junior si môžete zakúpiť aj v pokladni CK Junior hodinu pred začiatkom podujatia v prípade, ak podujatie nie je vypredané.

Pri vybraných podujatiach je možné si zakúpiť vstupenky formou online nákupu.Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nedostavil sa umelec a podobne) a to do 7 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá zákazníkovi vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

2/
Rezervácia vstupeniek

Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase pred začatím predstavenia, prevádzkovateľ môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas exspirácie rezervácie je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný e-mailom, pokiaľ bol e-mail správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni a to oznámením variabilného čísla rezervácie alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom prevádzkovateľa za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. Rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny, prevádzkovateľ neručí za to jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo jeho pracovníkmi. Zákazník súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne, telefonicky alebo kliknutím na odkaz v potvrdení rezervácie.

3/
Zľavnené vstupenky

Zľavnené vstupenky sa dajú zakúpiť len v Levickej informačnej agentúre, ul. Ľ. Štúra č. 3, alebo v pokladni CK Junior priamo pred predstavením a to len na podujatia MsKS Levice. Zákazník je povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál preukazu ZTP a ZTPS.

4/
Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.

5/
O zrušení a zmene programu informuje MsKS prostredníctvom webovej stránky, oznamom na vstupných miestach do budovy a v pokladni MsKS.

6/
Vstupenka MsKS je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

7/
V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.