O nás

Mestské kultúrne stredisko
ul. A. Sládkoviča 2
934 01  Levice
IČO: 00060526
DIČ: 2020401350

 

Čl.1
Základné ustanovenia

 1. Mestské kultúrne stredisko Levice /ďalej len MsKS/ je príspevkovou organizáciou mesta Levice.

 2. MsKS je zriadené v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, Mestským zastupiteľstvom v Leviciach, uznesením MsZ č. 5/IX/95 zo dňa 29.6.1995

 3. Sídlom MsKS je ul. A. Sládkoviča č. 2, Levice. Územná pôsobnosť organizácie je mesto Levice.

Čl. 2
Poslanie a predmet činnosti organizácie

 1. MsKS bolo zriadené na vykonávanie správy a údržby kultúrno-spoločenských zariadení mesta za účelom vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích potrieb obyvateľov mesta.

 2. Cieľ a predmet činnosti organizácie stanovuje zriaďovacia listina.

          Predmet činnosti organizácie je:

 • správa zvereného majetku mesta,

 • realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,

 • sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies,

 • podpora amatérskych a umeleckých telies v pôsobnosti mesta,

 • prenájom priestorov,

 • vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti a cestovného ruchu,

 • vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,

 • sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít,

 • sprostredkovanie a výroba audiovizuálnych projektov,

 • uskutočňovanie aktivít smerujúcich k znižovaniu príspevkov z rozpočtu mesta,

 • zabezpečovanie informácií o meste smerom k návštevníkom z iných regiónov i zo zharaničia a informácií pre obyvateľov mesta,

 • zabezpečovanie prepojenia mesta v rámci partnerských vzťahov s mestami v zahraničí,

 • zabezpečovanie aktivít v súčinnosti s inými subjektami a organizáciami.

Čl. 3
Spôsob a formy činnosti

 1. MsKS sa pri plnení svojho poslania a predmetu činnosti riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Levice a uzneseniami MsZ.

 2. Finančné hospodárenie sa riadi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

 3. Organizácia má vlastnú právnu subjektivitu. Pre zabezpečovanie finančného styku má v  Prima banke, pobočka Levice zriadené tieto účty:

      - bežný účet

      - účet sociálneho fondu 

 4. Identifikačné číslo organizácie je 00060526

 5. DIČ 2020401350

Čl. 4
Organizačné usporiadanie

 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva MsZ v Leviciach. Vo svojej kompetencii a právomoci riadi, kontroluje a zodpovedá za všetku činnosť MsKS. Zastupuje organizáciu MsKS navonok.

 2. V prípade jeho neprítomnosti zastupuje riaditeľa organizácie zástupca riaditeľa v rozsahu kompetencií riaditeľa organizácie. Zástupca riaditeľa je druhým štatutárnym orgánom.

 3. Kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami MsKS vykonáva hlavný kontrolór mesta Levice.

 4. Vnútornú organizáciu a organizačné usporiadanie upravuje organizačný poriadok MsKS, ktorý vydáva riaditeľ MsKS.

Čl. 5
Správa majetku

Na plnenie svojich úloh organizácia užíva veci, ktoré má ako hmotný majetok zverený do správy. S majetkom mesta nakladá v rozsahu určenom Zásadami hospodárenia s majetkom mesta a Vykonávacím predpisom o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice /rozpočtové pravidlá/.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 1. Štatút MsKS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí dňa 24.2.2002

 2. Zmeny a doplnky štatútu MsKS schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 3. Štatút MsKS Levice nadobúda účinnosť dňom 24.2.2002


 *pre zväčšenie kliknite na obrázok

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.