Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti

V prílohách na stiahnutie nájdu záujemcovia o predaj na príležitostných trhoch bližšie informácie a tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať na adresu Mestského kultúrneho strediska Levice. Predaj na príležitostných trhoch Levické hradné slávnosti 2020 upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby: 1. fotokópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR), 2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej...

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.