KORONAVÍRUS

ČO JE TO KORONAVÍRUS COVID-19

Nový koronavírus z roku 2019 je závažný akútny respiračný syndróm koronavírus-2 (SARS-CoV-2), pričom choroba s ním spojená sa nazýva COVID-19. Patrí do známej skupiny, v ktorej sú vírusy ako SARS a MERS. Predstavuje nový kmeň koronavírusu, ktorý bol identifikovaný v Číne na konci minulého roka.

PRÍZNAKY OCHORENIA

Ochorenie je vysoko infekčnou nákazou, ktorá sa prenáša vzduchom z človeka na človeka. Spôsobuje akútne respiračné ochorenia – vírusovú pneumóniu. U nakazeného sa môžu prejaviť príznaky, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky 

 • horúčka
 • bolesť svalov
 • kašeľ
 • bolesť hlavy
 • sťažené dýchanie
 • pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc
 • Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

COVID-19 je vírusové ochorenie a neúčinkujú naň antibiotiká. Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta.

AKO SA PRED NÍM CHRÁNIŤ

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkohol.
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní rúškom, šatkou resp.vreckovkou ,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
 • ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe,
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov dezinfekčnými prostriedkami na báze chlóru alebo alkoholu.

OPATRENIA MESTA LEVICE

Na základe odporúčaní Ministerstva vnútra SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky krízový štáb mesta Levice priebežne prijíma  preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu (uvedené opatrenia sú priebežne aktualizované, posledná aktualizácia 15.04.2020) :

MESTSKÝ ÚRAD

 • Na Mestskom úrade v Leviciach sa odo dňa 13.03.2020 až do odvolania vybavujú stránky len vo vestibule budovy mestského úradu - pracovisko označené "Informácie".
 • Do budovy môžu občania vstupovať len po jednom a s ochranými pomôckami (rúškami).
 • Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili  osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty, zverejnené na  webovej stránke www.levice.sk.
 • Od 17.03.2020 je každému zamestnancovi úradu aj občanovi vstupujúcemu na úrad odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom.
 • Vo vestibule je príslušník mestskej polície, aby informoval občanov.
 • Budova je otvorená od 8:00 h a uzavretá podľa pracovnej doby zamestnancov. Na obed bude hlavný vchod uzavretý od 11:30 h do 12:30 h. Zamestnanci úradu môžu používať len zadný vchod.
 • V prípade potreby služieb Matričného úradu (úmrtie, narodenie dieťaťa) môžu občania Matričný úrad kontaktovať telefonicky na tel. čísle 036/6350 217 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy matrika@levice.sk. Zároveň platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych v maximálnom počte do 10 ľudí s podmienkou použitia ochranných prostriedkov.
 • Pri stavebných konaniach sú predĺžené lehoty, nevykonávajú sa kolaudačné konania a štátny stavebný dohľad v teréne.
 • Na úseku životného prostredia sa vykonávajú výruby drevín, obhliadky v teréne len po dohode s pracovníkom odd. životného prostredia a len s použitím ochraných rúšok.
 • Distribúcia platobných výmerov na dane a poplatky za komunálny odpad nebude zabezpečená v priebehu marca. Ich roznášanie sa uskutoční podľa vývoja situácie so šírením nákazy. Aktuálne informácie k plateniu miestnych daní nájdete TU.
 • Pokladňa mestského úradu je pre verejnosť zatvorená.
 • Zabezpečená je dôkladná a pravidelná dezinfekcia priestorov pracovísk mestského úradu, zabezpečenie ochranných rúšok a rukavíc pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s občanmi.
 • Odo dňa 13.03.2020 až do odvolania na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach prerušujeme všetky miestne šetrenia, kolaudácie a Štátny stavebný dohľad ako i všetky miestne obhliadky spojené  s vydaním súhlasu na výrub drevín. Od dňa 13.03.2020 sú uzatvorené všetky kancelárie Spoločného obecného úradu. Neodkladnú poštu a podania je možné odovzdať do pripravenej schránky na 3. poschodí, pred kanceláriou č.dverí 305.

 

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

 • Na základe opratrení Krízového štábu SR zo dňa 24.03.2020 sa posúvajú termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Všetky informácie nájdu rodičia na stránke príslušnej základnej školy, do ktorej majú záujem svoje dieťa zapísať. Aktuálne informácie o zápise do základnej školy nájdete TU.
 • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Aktuálne informácie k zápisu do MŠ nájdete TU.
 • Na základe nariadenia MV SR sú od 16.03.2020 až do odvolania zatvorené všetky materské, základné školy i školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice. Zároveň mesto uzatvorilo aj Zariadenie pre deti do 3 rokov (detské jasle), Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu.
 • Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Odporúčame rodičom sledovať webstránky školy, ktorú navštevuje ich dieťa, a úlohy kontrolovať na školských portáloch prostredníctvom rodičovského resp. žiackeho konta, ktoré dostal každý žiak na začiatku školského roka.
 • Počas uzatvorenia sa dezinfikujú priestory škôl a školských zariadení.
 • Plánovaná oslava Dňa učiteľov je presunutá na iný termín.

 

SENIORI A SOCIÁLNE SLUŽBY

 • V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa poskytuje pomoc pre osamelých seniorov, občanov imobilných, vo vážnom zdravotnom stave, ktorí si nedokážu sami alebo s pomocou iných zabezpečiť nákup zkladných potravín, drogérie a liekov. Viac o pomoci sa dozviete TU.
 • Na mestskom úrade bola zriadená bezplatná krízová linka 0800 120 646 pre nahlasovanie potreby pomoci seniorom a imobilným občanom.
 • Od 20.03.2020 sa seniorom nad 65 rokov sa podľa ulíc v meste a mestských častiach roznášajú do schránok rúška spolu s informačným letákom prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a dobrovoľníkov SČK. Distribúcia rúšok pre seniorov nad 65 rokov sa musí ukončiť do Veľkej noci.
 • Prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi, ktorých je mesto Levice osobitným príjemcom, sa budú poberateľom vyplácať po telefonickom predvolaní v utorok 21.04.2020 a stredu 20.04.2020 od 9,30 h do 11,30 h pri bočnom vchode do budovy mestského úradu (z Ul. Na bašte).
 • Uzatvorené sú Denné centrá (kluby dôchodcov) až do odvolania.
 • Rozvoz stravy pre seniorov je naďalej zabezpečovaný prostredníctvom SČK.
 • Kancelária terénnej sociálnej práce je zatvorená, nevykonávajú sa návštevy s domácnostiach.
 • Opatrovateľky Spoločného obecného úradu poskytujú svoje služby v bežnom režime v domácnostiach. Opatrovateľky sú vybavené ochrannými prostriedkami.
 • Spoločný obecný úrad vyzýva všetkých, ktorých sa týka opatrovateľská služba na území mesta Levice a jeho prímestských častí, aby v rámci možností úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu za mesiac február 2020 uhrádzali formou internetbankingu.Variabilný a špecifický symbol Vám telefonicky nahlási p. Křížková na Spoločnom obecnom úrade na t.č. 0366348379, 0366306871.Tí, ktorí túto možnosť nemajú, prosíme o trpezlivosť - nemusia sa ničoho obávať  a úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby uhradia, keď to okolnosti a možnosti dovolia.

 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

 • Od 09.03.2020 Mesto Levice zrušilo všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktorých je organizátorom.
 • Od 13.03.2020 Mestské kultúrne stredisko pracuje v úspornom režime, je uzavretá synagóga, Levická informačná agentúra (poskytuje informácie telefonicky alebo mailom), v priestoroch JUNIORU je uzavretá kaviareň, kino, reštaurácia pracuje v obmedzenom režime.
 • Všetky plánované akcie a podujatia organizované mestom boli zrušené.
 • Nájomcovia sú poučení o opatreniach na zabránenie šírenia ochorenia. Priestory sú hygienicky zabezpečené.

 

SRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

 • Od 30.03.2020 je pre verejnosť uzatvorený celý areál Správy športových zariadení.
 • Od 16.03.2020 sa uzatvárajú telocvične.
 • Od 09.03.2020 do odvolania sú uzatvorené športoviská pre verejnosť - krytá plaváreň, športová hala, zimný štadión.

 

MESTSKÁ POLÍCIA

 • Od 06.04.2020 mestská polícia skončila s osvetou nosenia rúšok na verejnosti - ak niekto nemá rúško, podá sa hneď podnet na Úrad verejného zdravotníctva.
 • Mestskí policajti zabezpečili detské ihriská páskou.
 • Od 23.03.2020 mestskí policajti rozdávajú na ulici rúška občanom, ktorí sa na verejnosti pohybujú bez ochranných prostriedkov.
 • Od 18.03.2020 do 20.03.2020 spolupracujú príslušníci mestskej polície pri vyplácaní sociálnych dávok na pošte - dohliadajú na vybavenie občanov ochrannými pomôckami a na doržiavanie odstupov.
 • Mestská polícia funguje v štandardnom režime,  všetci príslušníci sú vybavení ochrannými rúškami na tvár.
 • Príslušníci mestskej polície pri riešení situácie spolupracujú so štátnou políciou a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Sú uzatvorené detské ihriská, v parku sa vykonáva častejšia kontrola zo strany mestskej polície.
 • Príslušníci mestskej polície vykonávajú kontroly v prevádzkach na dodržiavanie prijatých opatrení

 

KOMUNÁLNE SLUŽBY

 • od 14. týždňa mesto dezinfikuje nádoby na smeti, stojiská kontajnerov, lavičky, zastávky MHD aj verejné priestranstvá .
 • Od pondelka 30.03.2020 je opätovne otvorená prevádzka Zberového dvora na Mochovskej ulici.Prevádzková  doba bude až do odvolania od 8:00 hod. do 16:00 hod. v pracovné dni. Prichádzajúci držitelia odpadov sú povinní mať na tvári rúška, alebo prekryté ústa a nos šatkou, šálom a pod. Povinní sú preukázať sa dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmé, že sú občanom mesta Levice. Odpad uložia do pripravených veľkoobjemových kontajnerov. Vstup do priestorov prekládkovej stanice je zakázaný.
 • Odvoz odpadu je zabezpečovaný v bežnom režime. Zmluvná spoločnosť prijme na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Levice opatrenia, aby tieto služby neboli ohrozené.
 • Zberový dvor na Mochovskej ulici je od 16.03.2020 do odvolania zatvorený.
 • Ostatné služby na úseku komunálnych vecí - údržba zelene, čistenie ulíc, údržba prebiehajú v bežnom režime.


KOMUNITNÉ CENTRUM NA LADISLAVOVOM DVORE

 • Do komunitného centra je od 06.04.2020 naskladnená potravinová pomoc pre soc. slabších občanov - jednotlivo to budú rozdávať.
 • Pre verejnosť je uzatvorené komunitné centrum v lokalite Ladislavov dvor až do odvolania – zamestnanci zostávajú na svojich pracoviskách.
 • Pitná voda pre obyvateľov je zabezpečená, žumpy sa budú ťahať.
 • Pracovníčky komunitného centra šijú rúška pre obyvateľov Ladislavovho dvora a zabezpečujú distribúciu letákov s informáciami, ako sa chrániť pre nákazou koronavírusom.
 • Mestský úrad zabezpečí mydlá pre domácnosti na Ladislavovom dvore na zvýšenie osobnej hygieny obyvateľov.

 

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

 • Spoločnosti ARRIVA na Slovensku prijala od začiatku marca preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich i vodičov autobusov. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie vozidiel verejnej dopravy.
 • Pre všetky prevádzky ARRIVA na Slovensku boli objednané špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú bežne používané na sanitáciu v nemocniciach. Od začiatku marca bola spustená počas riadnej prevádzky dezinfekcia každého vozidla, pričom dezinfekcia bude vykonávaná až do odvolania.
 • Spolu s ochranou cestujúcich pripravila ARRIVA preventívne opatrenia aj pre svojich zamestnancov a zabezpečila nákup dezinfekčných prostriedkov.
 • Bolo prijaté obmedzenie pre cestujúcich na predných sedadlách za vodičom - obe strany pre ochranu zdravia vodičov.
 • Cestujúcu verejnosť dopravná spoločnosť informuje výveskami v autobusoch a na web stránke www.arrivanz.sk.
 • Od 16.03.2020 môžu cestujúci cestovať autobusmi iba s použitím rúška, prípadne šálu, či šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Odporúčané je používať aj rukavice. Od utorka 17.03.2020 bude vstup do mestskej hromadnej dopravy bez uvedených ochranných prostriedkov zakázaný.

 

DOM SMÚTKU

Pri uskutočnení pohrebného obradu je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

 • obrad sa vykonáva  v exteriéroch,
 • je obmedzený  rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb),
 • z obradov sú  úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. 
 • Do  kancelárie domu smútku môžu občania vstupovať len po jednom a s ochrannými pomôckami (rúškami, rukavicami ).

 

TRHOVISKO

 • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je od 15. týždňa 2020 trhovisko zatvorené.
 • Trhovisko na Mlynskej ul. je na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva otvorené. Môžu sa predávať len potraviny.

 

Odporúčame širokej verejnosti vyhýbať sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí. Zároveň upozorňujeme na nevyhnutnosť nosiť rúška a rukavice na verejnosti.

 

Informácie

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám budú zodpovedané na telefonických
linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 0910 901 129

Informovať sa môžete aj prostredníctvom e-mailu na adrese: novykoronavirus@uvzsr.sk

Ďalšie informácie nájdete na webstránkach:

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk

Špeciálnej webstránke venovanej ochoreniu koronavírus www.korona.gov.sk

 

Kalendár podujatí

máj apr jún

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.

Mediálni partneri:

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.